محصول سام هلس، مکملی تغذیهای برای تقویت رشد کودکان است که متشکل از دو ترکیب اصلی کلستروم و ال-لایزین میباشد؛
کلستروم )آغوز(، یک مایع غنی از فاکتورهای ایمنی، فاکتورهای رشد)دو فاکتور رشد اصلی یعنی فاکتورهای رشد تغییر دهنده آلفا و بتا و
فاکتورهای رشد شبه انسولین 1 و 2 (، ویتامینها و مینرالها می باشد که توسط پستانداران ماده در چند روز اول پس از زایمان تولید میشود،.
این یک مایع بیولوژیکی پیچیده است که به توسعه ایمنی در نوزاد و رشد او کمک می کند. حاوی مقادیر قابل توجهی از اجزای مکمل است که
به عنوان عوامل ضد میکروبی طبیعی عمل می کند تا به طور فعال بلوغ سیستم ایمنی نوزاد را تحریک کند.