مکمل کلستروم سام‌فیت از جمله مکمل‌های ورزشی نوین است که متفاوت از سایر دسته بندی‌های مرسوم مکمل‌های موجود در ایران است. این مکمل بر پایه‌ی آغوز گاوی( کلستروم) است.